ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (679/2016 Γενικός Κανονισμός του ΕΚ)

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία με την επωνυμία “ Ν Ε ΒΕΡΓΙΑΔΟΥ ΟΕ » που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 41 ,  στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.

2. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται

A. Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς κατά την εγγραφή σας στην φόρμα παραγγελίας : Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη/Περιοχή, ΤΚ, Κινητό Τηλέφωνο, E-mail.

B. Δεδομένα που συλλέγουμε από τη χρήση της προαιρετικής εγγραφής σας στη λίστα ενημερώσεων και πληροφόρησής σας μέσω αποστολής από εμάς ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας (newsletter).

3. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Η δυνατότητα εγγραφής σας στην φόρμα παραγγελίας και λίστα ενημερώσεων μας (newsletter) της εταιρείας μας απευθύνεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο (υποκείμενο προσωπικών δεδομένων), οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό.

4. Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι οι ακόλουθοι:
α. Ακρίβεια στην λήψη και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
β. Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω email, sms ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων σχετικά με νέα προϊόντα και γενικές προσφορές.
γ. Άψογη κατάρτιση και ολοκλήρωση παραγγελιών και συνακόλουθα της σύμβασης πώλησης.

5. Διαβίβαση σε Τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρίες (εκτελούσες την επεξεργασία), οι οποίες παρέχουν στην Εταιρία μας υπηρεσίες επικοινωνίας και ενεργούν για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Οι εν λόγω εταιρίες λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με την Εταιρεία μας και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη εταιρία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό επεξεργασίας, θα σας γνωστοποιήσουμε προηγουμένως τη σχετική διαβίβαση. Φροντίζουμε πάντοτε και ελέγχουμε τους συνεργάτες μας, ώστε να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με την Εταιρία μας, κατά τη σχετική επεξεργασία η οποία δύναται να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.

6. Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πώλησης.  Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στην περίπτωση λήψης –προαιρετικής – ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (newsletter) με ενημερωτικά μηνύματα για τυχόν προσφορές και εκπτώσεις δύναται να καταστούν ανενεργά σε περίπτωση που το επιθυμείτε, δίχως να μας αιτιολογήσετε την απόφασή σας. Σε περίπτωση που η ανωτέρω επιθυμία σας εκδηλωθεί δια της μη συγκατάβασης (έγγραφης ή μη αποδοχής των σχετικών όρων) η Εταιρεία θα διαγράψει τα δεδομένα σας μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μηνός κατά το οποίο μας το ζητήσατε, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

7. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία / αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή θεμιτής επεξεργασίας.

8. Τα Δικαιώματά σας

Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Εταιρεία ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@atmosphere-home.gr ή και με έγγραφο αίτημα σας που μπορεί να υποβληθεί εντύπως στην έδρα της εταιρείας μας. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίησή του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού σας δικαιώματος ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.  Ειδικότερα για την ανάκληση συγκατάθεσης χρήσης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και ηλεκτρονικά ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο (link) και τις παρεχόμενες οδηγίες που ενσωματώνονται σε κάθε σχετική επικοινωνίας (unsubscribe). Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση της Εταιρείας αναφορικά με την προστασία Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να υποβάλλετε την σχετική καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Καθώς η « Ν Ε ΒΕΡΓΙΑΔΟΥ ΟΕ », είναι ελληνική εταιρεία, αρμόδια εποπτική αρχή για τον έλεγχο της συμμόρφωσής της είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).